HYUNDAI SANTA FE
2000-2001-2002-2003-2004
HYUNDAI SANTA FE FACELIFT
2004-2005-2006